เคพีเอ็น กรีนฯ ผู้ให้บริการงานออกแบบ งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร


ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof)
ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง
ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตชั้นนำ ภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่า

บริการของเคพีเอ็น กรีนฯ


 • ให้คำปรึกษาการวางระบบให้คำปรึกษาการวางระบบ
 • สำรวจพื้นที่
 • ประเมิน และคำนวณแผนการลงทุน
 • ออกแบบ และวางแผนการติดตั้ง
 • จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาต
 • เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบ
 • ติดตามการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหา
 • ระบบบริการหลังการขาย

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์


เป็นการเพิ่มรายได้ จากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐ หรือเอกชน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนติดตั้ง


กรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าของ Solar PV Module และ Solar Inverter
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
  ของเงินลงทุนโครงการก่อสร้าง Solar Rooftop
  ทั้งนี้ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากภาษีของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
 • สามารถนำไปหักค่าเสื่อมได้

เคพีเอ็น กรีนฯ หนึ่งในบริษัทผู้ดำเนินการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์


ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

การรับประกัน


Sysrem Wuarantee

1. การประกันอุปกรณ์
• Solar PV Module 10 ปี
• Solar Inverter 5 ปี
• Solar Mounting 5 ปี

2. การรับประกันประสิทธิภาพของ
Solar PV Module (IEC Standard)

• ประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน 10% ภายใน 10 ปีแรก
• ประสิทธิภาพลดลงไม่เกิน 20% ภายใน 20 ปีแรก