19

Jan

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คลองทับจันทร์ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

“โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอจี กรุ๊ป โครงการคลองทับจันทร์ ขนาดกำลังการผลิต 5 MW หนึ่งในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเค พี เอ็น กรีนฯ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

19

Jan

เค พี เอ็น กรีนฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพการจัดการ ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เค พี เอ็น กรีนฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยมีแนวคิดที่สำคัญ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสาร รวมถึงมีการแก้ไขข้อผิดพลาด และแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมอีกด้วย