บริษัทในเครือ


บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค พี เอ็น กรีน โซลาร์ วัน จำกัด
เป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกำลังการผลิต 1 MW.