ร่วมงานกับ เค พี เอ็น กรีนฯ


เค พี เอ็น กรีนฯ เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนโดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (Career Management and Development)  ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

WELFARE AND BENEFITS

เคพีเอ็น กรีนฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม มีกลไกการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงาน และครอบครัว อาทิ

  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • การอบรม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

Assistant Accounting Manager

ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี และการจัดทางบการเงิน...

Senior Sales Engineer

Responsible for the realization of sales and...

Administrator

Prepares purchase orders by verifying specifications and price;

Project Engineer Electrical

Responsibility to deliver the project on time,

Sales Engineer

Responsibility in sales and cost estimation in...

Account Payable Officer

ดูแลด้านเจ้าหนี้ การจ่ายชาระหนี้การบันทึกต้นทุน

Project Engineer Mechanical

Responsibility to deliver the project on time,

Read More>>>

Account Receivable Officer

ดูแลด้านลูกหนี้ระบบขาย การรับชาระหนี้

Project Engineer Civil

Responsibility to deliver the project on time, Meet...

Fixed Asset Officer

ดูแลงานด้านการจัดการบัญชีทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ...