วิสัยทัศน์ & พันธ์กิจ


บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการดำเนินงานโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง สำหรับพลังงานทางเลือก เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

 

พันธกิจ

  1. มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง รวมถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  2. มุ่งมั่นในการขยายการให้บริการให้มีความครอบคลุมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อเป็นฐานการขยายรายได้ของบริษัท
  3. มุ่งมั่นในการให้บริการแก้ลูกค้าทุกรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสูงสุด
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน
  5. ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม