ความเป็นมา


บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคพีเอ็นกรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โครงการไฟฟ้าพลังงานขยะ รวมถึงงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาโครงการ, งานที่ปรึกษา, งานวิศวกรรม, งานจัดหาอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ นอกจากนี้  บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

2554

เคพีเอ็น กรีนฯ เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน  โดยได้ริเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นประเภทแรก

2555

บริษัทฯ เริ่มนำบริษัทตรวจสอบบัญชีเข้ามาควรคุม และตรวจสอบภายในบริษัท และให้บริการงานออกแบบ จัดหาก่อสร้าง และติดตั้ง โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอย่างต่อเนื่องตลอดมา

2556

บริษัทฯ ได้ขยายทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 12 ล้านบาท และเริ่มให้บริการงานพัฒนาโครงการ งานวิศวกรรม งานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ชื่อบริษัท เคพีเอ็น โซลาร์ วัน จำกัด, และเริ่มประกอบธุรกิจ ให้บริการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย 230/115 KV  ร่วมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 60 ล้านบาท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และเริ่มรับงานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย 500 KV

2558

เป็นปีที่เอกชนสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงเน้นให้บริการงานโซลาร์อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ

2559

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจให้บริการงานพัฒนาโครงการ งานวิศวกรรม งานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

2560

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤศภาคม 2560 และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO : 9001-2015