งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018 

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  โดยการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้เค พี เอ็น กรีนฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานอีกด้วย

งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์ ด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมอบหมายให้วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักงานเลขา (ASGC)  มีภารกิจให้ดำเนินการร่างบันทึกความร่วมมือให้สมาชิก แต่ละประเทศพิจารณา และลงนาม ในการประชุม ASGC ครั้งที่ 4 รวมถึงเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ในครั้งนี้

Share this story!