ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ จ. เพชรบุรี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรเพื่อศึกษาดูงาน ควบคุม ติดตามแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างต่อไป


การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1.  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย    ประธานกรรมการ
2.  คุณเกรียงไกร  เธียรนุกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.  คุณประพัฒน์  วนาพิทักษ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4.  คุณวิจิตรา  งามนิยม          กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.  ดร.กฤษดา  อัครพัทธยากุล  ประธานกรรมการบริหาร
6.  คุณพิพัฒน์  ธัญธเนส  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี จ. เพชรบุรี เป็นหนึ่งในผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในปี 2561 นี้ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งแรกที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเตาเผาจากบริษัท ฮิตาชิ โซเซ็น (Hitachi Zosen) ประเทศญี่ปุ่น

 

Share this story!