คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะนำ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน ในงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Share this story!