เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา เพื่อเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก สนพ., สกพ., กฟภ., กฟน., BOI. และผู้ออกแบบ ผลิตเตาเผาขยะ, สถาบันอุดมศึกษา, ผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรงด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล หนึ่งวิทยากรมีคุณพิพัฒน์ ธัญธเนส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรกล่าวถึงประสบกาณ์จากการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ  ห้อง LOTUS ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Share this story!

Share "เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย" on Facebook Post status "เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย" on Twitter Share "เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย" on Google Plus Pin "เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย" on Pinterest Share "เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย" on LinkedIn