.
Read More
Renewable Energy
- Biomass Power Plant  - Solar Power Plant  -Solar Roof Top
- Waste to Energy Power Plant  - ORC Technology
.
Read More
Power and Automation
- SCADA / DCS System  - MV/LV System 
- Instrument and Control Equipment
.
Read More
Construction Business

- 500 kv Sub Station (EGAT)  - 230 kv Sub Station (EGAT)
- 115 kv Sub Station (EGAT)  - Power Plant Construction

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการดำเนินงานโครงการแบบงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง สำหรับพลังงานทางเลือก เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

Power Generation and Control Solution

-Energy
-Power & Automation
-Construction

ระบบคุณภาพมาตรฐาน

-ISO 9001 : 2015

บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาโครงการ งานวิศวกรรม งานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ ของการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

– โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
– โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
– โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

– SCADA / DCS System
– MV/LV System
– Instrument
– Control Equipment

สถานีไฟฟ้าแรงสูง

– 500 kv Sub Station (EGAT)
– 230 kv Sub Station (EGAT)
– 115 kv Sub Station (EGAT)
– Power Plant Construction

ผลงานที่ผ่านมา


* ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน * ธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ * ธุรกิจก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์